1396/04/21 18:53:46

اردوی آمادگی تیم ملی  فوتسال بانوان جمهوری اسلامی ایران رده جوانان 

اردوی آمادگی تیم ملی  فوتسال بانوان جمهوری اسلامی ایران رده جوانان  از تاریخ 26 لغایت 30 تیر ماه در استان تهران برگزار خواهد گردید که که خانم ها مارال محمدی و مهدیه پیشگاه زاده از استان البرز به این اردو دعوت شده اند.