1396/10/20 17:32:59

اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال ایران از تاریخ 27 دی ماه به مدت پنج روز در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال ایران از تاریخ 27 دی ماه به مدت پنج روز در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

نام محمد رضا باقری دروازبان البرزی تیم ملی نوجوانان ایران نیز در لیست دعوت شدگان به این اردو وجود دارد