1397/12/27 17:48:27

اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان در ایام نوروز

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان ايران از تاريخ پنج فروردين ماه به مدت شش روز در استان تهران برگزار خواهد شد

مارال تركمان و غزاله صالحي پور از استان البرز در بين دعوت شدگان به اين اردو حضور دارد