1398/01/28 19:45:20

احکام سه نفر دیگر از اعضای هیات فوتبال استان البرز اهدا گردید

با حکمی از سوی مهندس بیک وردی ریاست هیات فوتبال استان البرز ، آقایان محمد بیگلو به عنوان سرپرست کمیته فرهنگی ،علی مرادی به عنوان سرپرست دپارتمان فرهنگی و  امیر فلاحت زاده به عنوان عضو کمیته حقوقی و تدوین مقررات در این هیات منصوب گردیدند