1398/02/07 11:17:58

احکام سه تن دیگر از اعضای دپارتمان ها و کمیته های هیات فوتبال استان البرز

با حکم مهندس بیک وردی ریاست هیات فوتبال استان البرز آقایان حسین قربانی به عنوان مسئول واحد نظارت کمیته جوانان و پایه ، مجید امیری به عنوان عضو کمیته بازاریابی و رمضان کوچکی به عنوان مسئول امور پشتیبانی در هیات فوتبال استان منصوب گردیدند