1398/04/03 11:18:56

آيين تجليل از تيم هاي مقام آور فوتبال و فوتسال استان البرز در سال ٩٧ برگزار خواهد شد

آيين تجليل از تيم هاي مقام آور فوتبال و فوتسال استان البرز در سال ٩٧ برگزار خواهد شد

 طبق روال هر سال آيين تجليل و اهداي احكام  تيم هاي مقام آور فوتبال و فوتسال استان البرز در بخش آقايان و بانوان روز يك شنبه ٩ تير ماه در سالن ميلاد كرج برگزار خواهد شد