1397/07/07 11:08:38

آخرين روز از نمايشگاه دست آوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي

آخرين روز از نمايشگاه دست آوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي
از غرفه هيات فوتبال استان البرز ديدن فرماييد
جمعه ٦ شهريور
ساعت ١٦ الي ٢٢:٠٠
حصارك بلوار خوارزمي اردوگاه لشگر