1396/12/16 17:48:35

اردوي تيم ملي فوتسال جوانان  بانوان  از تاريخ ۱۸ تا ۲۲ اسفند ماه در استان تهران برگزار خواهد شد

اردوي تيم ملي فوتسال جوانان  بانوان  از تاريخ ۱۸ تا ۲۲ اسفند ماه در استان تهران برگزار خواهد شد
آتنا شعبان از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهد داشت