1398/10/11 13:33:40

با پیشنهاد عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال و رییس کمیته امور استان ها و با مصوبه هیات رییسه ،منصور بیک وردی ریاست هیات فوتبال استان البرز به عنوان عضو این کمیته در فدراسیون فوتبال منصوب گردید

با پیشنهاد عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال و رییس کمیته امور استان ها و با مصوبه هیات رییسه ،منصور بیک وردی ریاست هیات فوتبال استان البرز به عنوان عضو این کمیته در فدراسیون فوتبال منصوب گردید