1399/04/09 19:29:33

اولين نشست رسمي كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز با حضور عبدلي دبير اين هيات امروز شنبه ٧ تير ماه برگزار شد

اولين نشست رسمي كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز با حضور عبدلي دبير اين هيات امروز شنبه ٧ تير ماه برگزار شد
از مباحث مطرح شده در اين نشست مي توان به برگزاري تمرينات و مسابقات تيم هاي پايه و امور مربوط به مدارس فوتبال اشاره نمود.